background
Nyttig info fra Altinn Starte og drive bedrift

Nyttig info fra Altinn Starte og drive bedrift

17. april
Meld deg gjerne på Altinn Starte og drive bedrift sine Nyhetsbrev. 
Kompensasjonsordning: foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon
Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Les mer

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Les mer

Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter klar
Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. 16. april åpnet Innovasjon Norge for at norske bedrifter kan begynne å søke. Les mer

Vil forhindre unødvendige konkurser
Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene. Les mer

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag
For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi flere utfordringer. Her er STAMIs tips til hva du må være obs på, og hvordan få en bedre arbeidshverdag med hjemmekontor. Les mer

Nå kan du søke på Kulturrådets nye korona-ordning
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Nå er både retningslinjer og søknadsskjema klare, med første søknadsfrist 5. mai. Les mer

Kompensasjonsordning til kulturarrangører
Det er nå åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Søknadsfristen er 21. april 2020. Les mer

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien. Les mer

Virksomheter kan utsette ordinær generalforsamling og årsmøte

Regjeringen åpner for å gi aksjeselskaper og samvirkeforetak bedre tid til å holde ordinær generalforsamling eller årsmøte. Les mer

Strammer til mot arbeidslivskriminalitet og ulovlig innleie
Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I tillegg kan statens vegvesen nå innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. Forslagene innebærer endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta ferie?
Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel eller å ta ut planlagt ferie? Med påska rett rundt hjørnet, og sommerferien ikke langt unna, er det mange som henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om hvilke rettigheter man har når det gjelder ferie. Les mer

Foreslår halvering av gebyrer og salærer i inkassosaker for saker under 2500 kroner
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker. Departementet foreslår blant annet en halvering av gebyrene ved utsendelse av purringer og inkassovarsler, og av inkassosalærene for krav under 2500 kroner. Det foreslås også reduksjoner for større inkassokrav. Les mer

NAV: Ny løsning for å dekke sykepenger fra dag 4 for korona-sykefravær
NAV har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronoaviruset. I tillegg kan selvstendig næringsdrivende og freelancere fra nå få dekket sykepenger fra dag 4 gjennom å sende egenmelding til NAV. Les mer

Garantiordningen åpnes for større bedrifter
Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. Les mer

Smittevernstandarder tilgjengeliggjøres for å få utstyr raskere ut i markedet
Virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Les mer

Midlertidige unntak fra krav til fysiske møter
Regjeringen har vedtatt nye forskrifter som gir midlertidige unntak fra krav til fysiske møter for aksjeselskap mv. Les mer

Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding
Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager. Les mer

Patentstyret opprettholder tilnærmet normal drift
Patentstyret opprettholder tjenestene for kunder som søker om rettigheter eller ønsker veiledning under koronautbruddet. Les mer

Innovasjon Norge: Krisetiltak for norske bedrifter
Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Les mer

NAV: Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
For å redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Pågangen på NAV er enorm. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer nå alle arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden. Les mer

Tiltak for fiskere
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere. Les mer

Kilde: Altinn