Vedteker

Vedtekter

§1 NAVN OG FORMÅL

Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker. Asker

Næringsforening skal være:
 • En ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst
 • Talerør for kommunens næringsliv
 • Pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig
 • Den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet
 • Arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft

Asker Næringsforening kan påta seg spesialoppdrag, prosjekter og sekretariatsfunksjoner. Alle aktiviteter i regi av Asker Næringsforening skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover, regler og etiske prinsipper. Asker Næringsforening kan inneha eierandeler i andre selskap.


§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas enkeltbedrifter, enkeltpersoner, samt offentlige og private organisasjoner, institusjoner og foreninger. Medlemskapet kan med skriftlig begrunnelse sies opp. Opphør av medlemskap må være meldt innen første oktober for at medlemskapet skal opphøre fra og med påfølgende årsskifte. Asker Næringsforening kan med skriftlig begrunnelse avslå søknader om medlemskap samt ekskludere medlemmer. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingenten er betalt.


§ 3 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende kalenderår. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan vedkommende ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Nye medlemmer betaler kontingent ved innmeldelse.
 

§4 ÅRSMØTE

Årsmøte er Asker Næringsforenings øverste organ og holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Medlemmene har hver en stemme. Årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet, må fremmes gjennom styret minst tre uker før årsmøtet. Årsmøtet konstitueres ved godkjennelse av innkallelsen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledelse samt to representanter til å undertegne protokollen.

Årsmøtet behandler:
 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap for siste år.
 2. Godtgjørelse for styret.
 3. Fastsettelse av neste års kontingent
 4. Eventuelle vedtektsendringer
 5. Andre saker oppført på dagsorden.
 6. Valg av styre, valgkomité og revisor

Vedtak i årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner dette påkrevd eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skal skje med minst 2 ukers varsel.


§5 STYRET

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 - 9 medlemmer valgt av årsmøte. Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetningen i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret. Styret velges for to år av gangen, dog slik at rundt halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen foreslår kandidat til styreleder som velges av årsmøtet. Styrets leder velges for ett år av gangen kan gjenvelges inn til fire ganger og kan deretter gjeninntre som styremedlem. Nestleder velges av styret blant de valgte styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet veier styreleders stemme dobbelt.

Styret skal:
 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi
 • forvalte og ivareta foreningens anliggender i henhold til dets formål og vedtekter
 • ta opp til behandling et hvert forslag eller spørsmål som skriftlig er meldt til styret
 • sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder ansette foreningens daglige leder og sørge for at denne har tilfredsstillende arbeidsbetingelser.
 • kunne opprette og avvikle heleide datterselskap og beslutte eierskap i andre selskaper.


§ 6 DAGLIG LEDELSE

Daglig leder:
 • Forestår foreningens drift og fungerer som styrets sekretær
 • Skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir
 • Har foreningens signaturrett og prokura.
 • Representere foreningen utad


§7 VALGKOMITÈ

Valgkomitéen består av tre medlemmer foreslått av styret og valgt av årsmøtet. Valgkomitéen konstituerer seg selv og avgir innstilling om valg til årsmøte. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke samtidig sitte i styret.
 

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på ordinært årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall av de fremmøtte medlemmene. Ved oppløsning skal Asker Næringsforenings midler disponeres i henhold til vedtak i årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre næringsforeninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 4. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutning som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer