background
Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

29. mars
Pandemien har gitt oss vår tids største utfordring, og næringslivet kjenner dette hver eneste dag. I mange av Næringsforeningenes medlemsbedrifter er det unntakstilstand. Mange ledere kjenner på utrygghet, usikkerhet og kanskje også ensomhet.
 
Asker Næringsforening vil gjøre alt som er mulig for å støtte medlemmene i denne krevende situasjonen. Vårt mål er å bidra til å gjøre situasjonen enklere for hver bedrift. Står vi sammen og forener våre krefter vil vi oppnå mer enn hver enkelt bedrift kan greie alene.

Samarbeid og sterke samarbeidspartnere er viktigere enn noensinne. Asker Næringsforening er en del av samarbeidsprosjektet, Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV). NOV er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd.  Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.

Sammen representerer NOV ca 2500 medlemsbedrifter og ca 100 000 arbeidsplasser fra hele bredden av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og er en svært viktig aktør i regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca 30 arbeidsplasser, og samlet gjør dette oss til en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

Vi tror at vi må prioritere og velge ut noen saker vi ønsker å sette fokuset på i tiden fremover for å få en tydelig stemme, både i media og der viktige beslutninger for næringslivet tas. For å sikre at vi formidler våre medlemmers interesser best mulig, prioriterer NOV i disse dager å arbeide med tre hovedområder.

1. NOV som meningsbærer.
NOV skal være meningsbærer, med styrke for næringslivet i hele vårt nedslagsfelt. Vi samordner oss i dialog med politikere og administrasjon på lokalt nivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Covid-19. 2020 og hittil i 2021 har bydd på store utfordringer for våre medlemmer. Vi jobber for gode støtteordninger til våre virksomheter og for å sikre bedre koordinering og kommunikasjon om de ulike støtteordningene. Næringsforeningene jobber kontinuerlig med å samle inn, bearbeide og formidle informasjon fra de nasjonale myndighetene, et arbeid vi vet har vært nyttig i året som har gått. Vi målbærer næringslivets erfaringer og ønsker om ulike virkemidler som kan bidra til at bedriftene kommer best mulig ut av denne vanskelige perioden.

Kompetanse. Kompetansebehovet er i endring uavhengig av bransje. NOV jobber for å ivareta dette, slik at virksomheter har tilgang på riktig kompetanse, og å bidra til at regionen er en attraktiv bo- og arbeidsregion.  Tett dialog med de ulike utdanningsaktørene i et livslangt perspektiv vil bidra til at våre arbeidstakere i størst mulig grad har tilgang på relevant og aktuell kompetanseheving

Stortings- og fylkesvalg 2021. Vi står ovenfor et viktig Stortings- og fylkesvalg i 2021. Vi samarbeider om viktige områder som samferdsel og infrastruktur, utvikling av næringsarealer og lokalisering av offentlige virksomheter. Vi deltar på aktuelle arenaer for å fremme vår regions muligheter og utfordringer, også i samarbeid med andre organisasjoner som NHO m.fl.

For å styrke vår plass i regionen skal vi samle politikere og administrasjon fra kommunene for å sikre og utvikle arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen. Gjennom samhandling i NOV skal vi sikre at virksomheter etablerer seg i regionen, og at vi fremstår som næringsvennlig og attraktiv. I enkelte saker kan det være hele NOV’s næringsliv som setter saken på dagsorden, mens det i andre saker kan være høyaktuelt for bare enkelte kommuner. Vi må heie på hverandre og bidra til at nabobedriften vokser, det vil gagne oss alle på sikt.

2. Sikre næringsvekst i regionen
Vi er i konstant endring – uavhengig av COvid-19. NOV skal jobbe for å sikre næringsvekst i regionen. Vi skal synliggjøre og utvikle regionen som sentral på Østlandet/i Viken og utnytte regionens fortrinn.

En viktig oppgave nå er å påvirke det offentlige til å opprettholde og sette i gang virksomhet som gir våre medlemmer oppdrag. Kommunene må opprettholde og styrke aktivitetene innenfor vedlikehold, nybygging m.m., samtidig med at planer og søknader fra bedrifter må behandles raskt og effektivt for å holde aktiviteten oppe.

Tilrettelegging for og støtte til gründervirksomhet er et kjerneområde for oss. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle bedre tilbud, øke samhandlingen og gjøre det enklere for nyetablerere.

3. Grønn omstilling
NOV skal ha en felles strategi for hvordan bærekraft skal iverksettes i næringslivet, et arbeid som vi samarbeider med blant annet Viken fylkeskommune om. Vi skal motivere til økt fokus på bærekraft i næringslivet.  Videre skal vi bidra til å sikre tilgang på grønn kapital, og arenaer for å koble ideer og kapital.
Når vi støtter hverandre, blir vi sterkere sammen. Du skal vite at du som medlem i en næringsforening også er med i et større regionalt samarbeid som besitter en betydelig kompetanse i fellesskap – og vi bruker den til beste for dere.

Næringsforeningene er her for deg og din virksomhet!

For NOV:

Steinar Bustad, Asker Næringsforening
Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd
Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen
Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum
Martin Kaggestad, Modum Næringsråd
Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening