background
Næringspolitisk innlegg - Oddvar Igland (SP)

Næringspolitisk innlegg - Oddvar Igland (SP)

00.
Et allsidig næringsliv i hele kommunen, med gode arbeidsplasser i nærmiljøet er etter min mening svært viktig for hverdagen til hver og en av oss som bor i Asker. Vi må ha som mål å redusere arbeidspendlingen ut av kommunen betydelig, og da er det helt avgjørende at vi arbeider målrettet med å få nye virksomheter til å etablere seg i Asker. Kommunen må både være en god støttespiller for nyetablerere, og samtidig legge forholdene til rette for å beholde eksisterende arbeidsplasser.

Kommunen må legge til rette for nye næringsarealer i hele kommunen, uten å bygge ned dyrkbar mark. Det er viktig at arealforvaltning og arealplanlegging ses i sammenheng, særlig med hensyn til kollektivknutepunkter, trafikkavvikling og etablering av arbeidsplasser.

Asker kommune har store landbruksarealer og et mangfoldig landbruk. Vi har et ansvar for at det skal være slik også i framtida. Landbruket i Asker er viktig både for å bidra til verdens matproduksjon, holde kulturlandskapet i hevd og sikre rekreasjonsområder for innbyggerne.

Jeg vil benytte anledningen til å særlig trekke fram følgende punkter i Senterpartiets kommunevalgprogram:
 • Ha en målrettet oppfølging av kommunens nye næringsplan for å tiltrekke oss og legge til rette for nye næringsdrivende, gründere og bedrifter, slik at det kan etableres langt flere kortreiste arbeidsplasser.
 • Utarbeide en helhetlig plan for næringsarealer langs E134.
 • Kommune og næringsliv skal sammen legge til rette for flere sosiale entreprenører.
 • Bidra til at det skapes både virtuelle og fysiske møteplasser for gründere.
 • legge til rette for etablering av næringshager og bedriftsfellesskap.
 • Påvirke og stimulere slik at Asker-samfunnet har internett med tilstrekkelig kapasitet.
 • Styrke fagopplæringen, herunder dialog med fylkeskommunen og relevante miljøer om etablering av sirkulærøkonomi som fagretning i videregående opplæring i Asker.
 • Kommunen, sammen med interesseorganisasjoner og lokalt næringsliv, må aktivt sette sirkulærøkonomi (teknologi og tjenester) på agendaen med mål om få en nasjonal posisjon på dette området.
 • Legge til rette for Statkrafts biodrivstoffproduksjon og støtte opp under grønn næringsutvikling på Tofte.
 • Være tydelige på at dyrka jord ikke er «ledig» til omdisponering, da den allerede er i bruk til næringsformål.  Dyrkbar jord skal heller ikke brukes til annet enn matproduksjon.
 • Gjøre Asker til et fyrtårn for lokal mat og drikke, ved å stimulere til bredde i mat- og drikkeproduksjon basert på lokale råvarer.
  • Arbeide for at det skal være kortreist norsk mat på kommunens innkjøpslister. 
Oddvar Igland