background
Næringspolitisk innlegg - Lene Conradi (H)

Næringspolitisk innlegg - Lene Conradi (H)

00.
En god næringspolitikk er god velferdspolitikk og klimapolitikk – av den grunn at næringslivets verdiskapning er det som finansierer vår offentlige velferd og de nødvendige klimatiltakene enten det er klimaforebygging, reparasjon eller utslippsreduksjon. Det viktigste vi som offentlig aktør kan bidra med overfor næringslivet er å gi stabile og forutsigbare rammevilkår. Og de viktigste betingelsene for fortsatt vekstkraft bestemmes i stortinget, ikke i kommunestyret. Vi trenger et maktskifte på stortinget som skaper en mer forutsigbar skattepolitikk og insentiver som fremmer nyskaping og konkurransekraft og færre norske investorer bosatt i Sveits. 

I mellomtiden skal vi gjøre vårt lokalt i Asker for å være en attraktiv kommune for næringslivet – for de bedriftene som allerede er her og for at flere vil etablere seg her. Konkret handler det om at vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre – har gode barnehager og skoler og trygghet for hjelp når du trenger det; at vi utvikler attraktive tettsteder å bo og leve i. Kultur- og handelstilbud, natur og gode møteplasser har stor betydning også for næringsutviklingen. Dette er forhold som er med på å styrke tilgangen på attraktiv arbeidskraft for næringslivet vårt.

Andre ting vi jobber målrettet med for å legge til rette for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser er å sette av arealer til næringsutvikling, få ned saksbehandlingstid og forenkle saksbehandlingsprosesser. Vi er bevisste på å bruke og kjøpe av lokalt næringsliv innenfor et anskaffelsesregelverk som vi utfordrer. Vi deltar aktivt i koordineringsprosesser og tilrettelegger for coworkingmiljøer og næringshager. Og vi er pådrivere for at viktige samferdselssaker som bedre hurtigbåttilbud, ny E18 vestkorridoren og E134 gjennom kommunen blir gjennomført som planlagt til tross politiske motkrefter som stadig inviterer til omkamp.

Vi står overfor flere komplekse samfunnsutfordringer og min modell er å etablere partnerskap med private, ideelle og offentlige aktører, for å skape og innovere de nye løsningene. Vi må også gripe sjansen og ta i bruk de rammer som EU og EØS avtalen gir oss. 95,5 milliarder euro er avsatt i Horisont Europa, norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Noe av denne verdiskapningen kan vi sammen sørge for kommer Askersamfunnet til gode.

Vi lytter til næringslivets erfaringer og innspill og bruker tid på kontakt og dialog med næringslivet vårt.

Lene Conradi