Kompensasjon for tap og skade, Askerpakke 4. NB: Søknadsfrist 14. februar
08.02.2022

Ordningen skal gi kompensasjon til små virksomheter som er påført tap/skade som følge av nasjonale smittevernstiltak og samfunnets nedstengning de siste tre månedene - noen også siste seks måneder.
Kompensasjon for tap og skade til små virksomheter i Asker, søk HER innen 14. februar.


Kort om ordningen
Kommunedirektøren forskutterer en Askerpakke4 med totalramme på kr. 14,86 mill. som inkluderer tilsagn på kr. 4,36 mill. fra kommunal kompensasjonsordning runde seks.

Kompensasjonsordningen skal gi støtte (kompensasjon) for å avlaste små virksomheter som har vært påført tap/skade av nasjonale smitteverntiltak og samfunnets nedstenging de siste 3 måneder. Ved særtilfeller kan juryen vurdere de siste 6 måneder. Asker kommune har bevilget 8 mnok til denne ordningen.

Asker kommune vil i utlysningen særlig oppfordre følgende aktører som faller utenfor andre ordninger til å søke:

 • Gründere og nystartede virksomheter
 • Virksomheter med kommersiell drift fra idrett, kultur og frivillighet
 • Virksomheter fra landbruksnæringen


Ordningen er søknadsbasert og kandidatene vil bli skjønnsmessig vurdert i forhold til total ramme for ordningen.

Hvilken type kompensasjonen
Ordningen er basert på følgende kategorier for kompensasjon:

 • Tap i omsetning de siste 3 mnd, unntaksvis siste 6 mnd (må vise til minimum 20% tap i forhold til normalt år)
          og/eller
 • Tap pga. manglende fremdrift innen markedsarbeid, produksjon, produktutvikling (må vise til minimum 50% tap av anslått/budsjettert verdi)


I søknaden må virksomheten redegjør for:
• hvilken type tap (type)
• når den/de har inntruffet (periode)
• hva tapet/kostnadene (kroner) har vært

Asker kommune vil vurdere tapt omsetning og manglende fremdrift opp mot årlig salgsinntekt/annen inntekt i et normalår. Søker må legge ved regnskapstall fra 2019 eller på annen måte redegjøre (for nyetablerte etc.) for hva et normalt år innebærer regnskapsmessig (alternativt budsjettmessig for nyere virksomheter). Jury vil kunne be om mer dokumentasjon i saksbehandlingen.

Fastsettelse av støttebeløp
Kompensasjonen vil bli vurdert i forhold tapenes/kostnadenes størrelse opp mot årlig inntekt for den enkelte søker og samlet ramme for ordningen fordelt på alle søkere.

Juryen foretar en skjønnsmessig vurdering av hvor direkte smitteverntiltakene har rammet virksomheten. Det innebærer at de som har hatt tap/kostnader som er direkte utsatt på grunn av offentlige smitteverntiltak de siste 3 måneder, unntaksvis siste 6 mnd, vil forholdsmessig få den største kompensasjonen.

Ingen vil kunne motta mer enn kr 500.000 samlet under Askerpakke 4.

Kriterier for å kunne søke

 • Virksomhet i Asker som er i drift
 • Virksomheten har maksimalt 10 ansatte*
 • Virksomheten har maksimalt 10 million i omsetning i året*
 • Virksomheter skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, eller søke slike
 • Virksomheten skal ha betalt alle offentlige skatter og avgifter som reellt er forfalt


* Virksomheter som er i tvil / ikke innfrir alle disse kriteriene oppfordres fortsatt til å søke. Juryen tar en skjønnsmessige vurdering på disse kriteriene.


Asker kommune kan:

 • Overføre søknader på kompensasjon i denne runden som egentlig er begrunnet opp mot kompensasjon fra Statlige hovedordninger, ref inntil 10 timer bistand fra Rådføringskanalen.
 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.


Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges.

Søknadsfrist - 14. februar 2022